PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Veertig jaar trombose en hemostase
Author(s): VERMYLEN J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 24   Date: 2003   
Pages: 1521-1529
DOI: 10.2143/TVG.59.24.5001757

Abstract :
Aan de hand van de persoonlijke belevenis van de auteur wordt de evolutie van de kennis van trombose en hemostase tussen de jaren zestig van de vorige eeuw tot op heden kort belicht. De drijvende rol van universitaire stollingslaboratoria wordt beklemtoond.
Aandacht gaat naar ontwikkelingen op het vlak van de anticoagulantia, de thrombolytica en de bloedplaatjesaggregatieremmers. Het concept van diffuse intravasale stolling werd ontwikkeld alsook het belang van het meten van fibrineafbraakproducten. De enorme vooruitgang in de behandeling van hemofilie wordt beklemtoond. De moleculaire basis van de ziekte van von Willebrand of van trombotische trombocytopenische purpura werd opgehelderd. Het antifosfolipidensyndroom is een uiting van antistofgemedieerde trombose. Het ganse domein van de trombofilie werd zeer actueel. Beslisbomen inzake de diagnose van veneuze trombose en longembolie werden uitgewerkt. Nieuwe uitdagingen bieden zich aan, zoals de moleculaire basis van erfelijke trombocytopenieën, of de rol van de interactie van geactiveerde bloedplaatjes met leukocyten in het destabiliseren van atheroomplaques, alsook de acute cardiovasculaire sterfte bij luchtbezoedeling.
Trombose en hemostase blijven een ingewikkeld maar zeer boeiend en relevant domein binnen de interne geneeskunde, ergens halverwege tussen de hematologie en de cardiologie, met een belangrijke inbreng van het laboratorium.

Forty years experience with thrombosis and haemostasis
As witnessed by the author, the evolution of the knowledge of thrombosis and haemostasis between the sixties of the previous century and the present is briefly discussed. The driving force of university-based coagulation laboratories is emphasized. Developments concerning anticoagulants, thrombolytic agents and platelet function inhibitors are mentioned. The concept of disseminated intravascular coagulation was introduced, as well as the importance of measuring fibrin degradation products. The enormous progress in haemophilia treatment is underlined. The molecular basis of von Willebrand’s disease and of thrombotic thrombocytopenic purpura has been elucidated. The antiphospholipid syndrome is a manifestation of antibody mediated thrombosis. The whole area of thrombophilia has become very prominent. Flow charts for the diagnosis of deep vein thrombosis and pulmonary embolism have become available. New areas are developing, such as the molecular basis of hereditary thrombocytopenias, or the role of the interaction of activated platelets with leukocytes in destabilizing atherosclerotic plaques, or the acute cardiovascular mortality linked to air pollution.
Thrombosis and haemostasis remain a complex but fascinating area within internal medicine, somewhere halfway between haematology and cardiology, with an important contribution by the laboratory.

download article
34.237.76.91.