PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Houding van artsen en patiënten tegenover pijnbestrijding met opioïde geneesmiddelen. Resultaten van een bevraging in een universitair ziekenhuis
Author(s): BROEKMANS S, VANDERSCHUEREN S, MORLION B, VERMAUT G, WILLEMS K, EVERS GCM
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 14-15   Date: 2003   
Pages: 905-913
DOI: 10.2143/TVG.59.14.5001650

Abstract :
Deze studie beschrijft de houding van artsen tegenover pijnbestrijding met opioïde geneesmiddelen in vergelijking met deze van patiënten. Een comparatief, correlationeel, cross-sectioneel design werd gebruikt. De gegevens werden verzameld met behulp van een gestructureerde vragenlijst. De gerandomiseerde steekproef bestond uit 165 artsen van de Universitaire Ziekenhuizen Leuven. De non-respons bedroeg 26%. De steekproef van 565 patiënten was afkomstig uit hetzelfde ziekenhuis. De non-respons bij de patiënten bedroeg 15%.
Artsen hebben een neutrale tot positieve houding tegenover pijnbestrijding met opioïde geneesmiddelen. Hun gemiddelde score was 34,5/45 op de attitudeschaal en 21/25 op de verkorte attitudeschaal. Patiënten daarentegen hebben een negatievere houding. Hun gemiddelde score was 16,5/25 op de verkorte attitudeschaal (p<0,001). Ondanks de neutrale tot positieve houding in het algemeen, blijken specifieke misvattingen te bestaan bij artsen. Zo is 44% van mening dat morfine niet gebruikt kan worden in de diagnostische fase van een acuut pijnsyndroom. De helft van de artsen meent dat verslaving een substantieel risico is bij het langdurig gebruik van morfine.
Blijvende misvattingen kunnen een doelgericht pijnbeleid hinderen. Daarom moeten deze misvattingen meer aandacht krijgen in de opleiding. Anderzijds kan ook de negatieve houding van patiënten een optimaal pijnbeleid hinderen. Goede communicatie en correcte informatie zijn zeker bij deze patiëntengroepen essentieel.

Attitudes of physicians and patients towards pain treatment with opioids
This study describes attitudes of physicians towards pain treatment with opioids and compares them with attitudes of patients. A comparative, correlational, cross-sectional design was used. A structured questionnaire was used to collect the data. The randomised sample consisted of 165 physicians, working in the University Hospital Leuven, Belgium. Non-response amounted to 26%. The patient sample consisted of 565 patients of the same hospital, with 15% non-responders.
Physicians had neutral to positive attitudes towards pain treatment with opioids. Mean score on the attitude scale was 34,5/45 and 21/25 on the short version of the attitude scale. Patients had more negative attitudes; their mean score on the short attitude scale was 16,5/25 (p < 0.001). Despite neutral to positive attitudes in general, specific misconceptions persisted among physicians. For instance, 44% considered that opioids should not be used during the diagnostic phase of an acute pain syndrome. Half of the physicians also considered addiction as a serious risk of pain treatment with opioids.
These misconceptions can hinder adequate pain treatment. Therefore, these misconceptions need special attention during education. On the other hand, negative attitudes of patients can hinder pain management as well. Communication and correct information are essential in these patient groups.

download article
3.236.59.63.