PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De pathogenese van cardiovasculaire ziekte: Invloed van psychologische factoren en stress
Author(s): BOUDREZ H
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 9   Date: 2003   
Pages: 576-586
DOI: 10.2143/TVG.59.9.5001601

Abstract :
Onderzoek vond risicofactoren voor het ontstaan van coronaire hartziekte (CHZ). Daar deze slechts een beperkt percentage van de incidentie verklaren, werden bijkomende verklaringen gezocht in de psychosociale context. De invloed van depressie wordt betwijfeld. De prognose na een acuut myocardinfarct wordt evenwel negatief beïnvloed door de aanwezigheid van depressie. Gevoelens van hopeloosheid en vitale uitputting zijn geassocieerd met het ontstaan van cardiovasculaire aandoeningen en mortaliteit.
Om de invloed van angst en paniek te bepalen, is bijkomend onderzoek nodig.
Een aangenomen verband tyssen "type A"-gedrag en CHZ werd later afgezwakt. Vooral de factoren hostiliteit en kwaadheid bleken betekenisvol te zijn. Recent onderzoek wijst op de invloed van type D in de secundaire preventie na CHZ.
Microsociale omgeving, sociaal netwerk, en sociale ondersteuning zijn belangrijk, zowel in het ontstaan van, als in de prognose na een coronair incident.
Onderzoek toonde de invloed aan van stress in het ontztaan van CHZ. Ten slotte mag de invloed van mentale stress op het ontstaan van myocardischemie na acuut myocardinfarct worden aangenomen.
Verdere argumenten voor een verband tussen psychosociale variabelen en het ontstaan van CHZ worden geleverd door resultaten van interventiestudies.
Twee mechanismen kunnen deze variabelen verklaren: beïnvloeding van de leefgewoonten, en rechtstreekse pathofysiologische mechanismen.

The impact of psychological factors and stress on the pathogenesis of coronary heart disease
Epidemiological research identified several risk factors for coronary heart disease. These main risk factors are unhealthy eating habits, smoking, alcohol abuse, and lack of physical exercise. Since these risk factors explain only a limited percentage of the incidence, investigations have been carried out on psychological and social dimensions in order to find an additional explanation. The primary influence of depression in the pathogenesis is still unclear. However, the prognosis after the occurrence of an acute myocardial infarction is worse in the presence of a depressive state: feelings of hopelessness and vital exhaustion are associated with the development of cardiovascular disease and mortality.
More research has to be carried out in order to determine the influence of anxiety and panic (disorder).
Initially an association was demonstrated between the type-A-behaviour and the occurrence of coronary heart disease. However, further research weakened the strength of this association and suggested that hostility and anger are more significant factors. Recent research points out the influence of the type-D-personality in the outcome of secondary prevention after coronary heart disease.
The social micro surrounding, the social network and social support are important factors in the development as well as in the prognosis after the occurrence of a coronary heart disease.
The influence of stress in the development of coronary heart disease has been demonstrated.
The influence of mental stress in the development of myocardial ischemia after the occurrence of an acute myocardial infarction has also been proven, at least in patients who developed myocardial ischemia during exercise testing.
Intervention studies yielded further evidence for the association between psychosocial dimensions and the occurrence of coronary heart disease. Several investigations revealed that these dimensions can be modified, resulting in an increased survival-rate and a decreased rate of reoccurrence of coronary heart disease. Two explanatory mechanisms are put forward: the influence of living habits and the action of direct pathophysiological mechanisms.

download article
3.94.200.93.