PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Uit de geschiedenis van koorts en thermometrie. Betekenis van ontwikkelingen in de 18de eeuw
Author(s): FREDERIKS JAM
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 17   Date: 2002   
Pages: 1142-1149
DOI: 10.2143/TVG.58.17.5001415

Abstract :
Dit artikel geeft een kort overzicht van de geschiedenis van koorts en thermometrie tot en met de 18de eeuw. Op de ontwikkelingen in de 18de eeuw wordt uitvoeriger ingegaan. Het blijkt dat deze eeuw een markante plaats inneemt, en daarin speciaal de beroemde Weense universiteitskliniek.
Dit geschiedde door het baanbrekende werk van Antonius de Haen (1704-1776), leerling van Boerhaave (1668-1738) en in Wenen medewerker van Gerard van Swieten (1700-1772). Op naam van De Haen staat de grote verdienste van de introductie van de thermometer aan het ziekbed als belangrijk diagnostisch middel. Door de thermometer systematisch bij alle patiënten en een groot aantal gezonde personen te gebruiken, kwam hij tot verschillende belangrijke ontdekkingen. Zo stelde hij bij gezonde mensen dagelijkse schommelingen van de lichaamstemperatuur vast. De normale lichaamstemperatuur bleek afhankelijk te zijn van leeftijd en geslacht. Hij stelde vast dat de temperatuur reeds stijgt in de fase van de koude rillingen.
Het werk van De Haen vond geen onmiddellijke algemene navolging, niet in het minst door onbegrip en schrikreacties bij patiënten.
Achteraf gezien was het echter De Haen die de thermometrie een gefundeerde plaats heeft verschaft aan het ziekbed.

Out of the history of fever and thermometry Significance of developments in the 18th century
This paper gives a short review of the history of both fever and thermometry up to and including the 18th century. The developments in the 18th century are treated in detail as this century occupies a prominent place in this history with especially the famous first Viennese Medical School.
The main part of these developments was accomplished by the epoch-making work of Antonius de Haen (1704-1776), pupil of Boerhaave (1668-1738) and, in Vienna, colleague of Gerard van Swieten (1700-1772). De Haen deserves the great honour of having introduced the thermometer at the sickbed as an important diagnostic device. By systematically using the thermometer in all his patients as well as in numerous healthy people, he found a number of important aspects of fever. So he discovered daily fluctuations of the body temperature in healthy people. The normal body temperature appeared to depend on age and gender. Furthermore, he recorded that the body temperature already raised during the first cold shivers.
It is easy to conclude that Antonius de Haen was the one who definitely introduced the thermometer at the sickbed.

download article
34.236.38.146.