PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Het effect van preventieve acties ter voorkoming van prikongevallen in een groot Vlaams Ziekenhuis (1990-1997)
Author(s): MYLLE G, VAN HOOF R, HELSEN G, MOENS G
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 17   Date: 2002   
Pages: 1083-1089
DOI: 10.2143/TVG.58.17.5001406

Abstract :
Prikongevallen (PO's) komen vaak voor in het ziekenhuis en betekenen een risico op blootstelling aan belangrijke pathogenen. Sinds 1990 werden in een groot Vlaams ziekenhuis door de veiligheidsdienst, samen met de arbeidsgeneeskundige dienst, specifieke maatregelen ingevoerd om het aantal PO's te verminderen. Het opzet van deze studie was een idee te krijgen over het voorkomen en de evolutie van PO's en het effect van de genomen preventieve maatregelen in te schatten.
In dit retrospectieve registratieonderzoek werden de opgetekende PO's in de periode 1990-97 geanalyseerd. De onderzoekspopulatie bestond uit alle werknemers die potentieel risico liepen op een prikongeval.
Omdat de invoering van intensieve preventiemaatregelen dateert van 1996, is een effect pas vanaf dan te verwachten. Om dit effect na te gaan, werd de gemiddelde incidentie van PO's voor 1990-95 vergeleken met deze voor 1996-97.
In 1990-97 werden 4230 PO's geregistreerd. Mogelijk als gevolg van de ge√Įntensifieerde preventiecampagne vanaf 1996, vertoonde de jaarincidentie een daling van 33,4 PO/100 bezette bedden in 1990-95, naar 30,1 in 1996-97 (p < 0,01). Bij verpleegkundigen werd een afname van de jaarincidentie van 17,2 naar 12,7 PO/100 voltijdsequivalenten (VTE) gevonden (p < 0,0001), in de hoteldienst van 4,8 naar 3,7 PO/100 VTE (statistisch niet-significant). Hoewel de studie een aantal beperkingen kent, zijn deze resultaten suggestief voor een effect van de intensieve preventieve actie, waardoor er jaarlijks naar schatting 67 PO's minder zouden voorkomen.

The effectiveness of actions aiming to prevent needle stick injuries in a large Flemish hospital (1990-1997)
Needle stick injuries (NSI) still frequently occur in hospitals and constitute a risk for exposure to important pathogens.
Since 1990, specific measures aiming to reduce the risk for NSI have been taken by the prevention service of a large Flemish hospital in close collaboration with the occupational health service. This study was conducted to gain more insight into the occurrence and the evolution of NSI and to assess the effectiveness of the preventive measures taken.
In a retrospective registration study the number of registered NSI in the period 1990 to 1997 were analysed. The study population was composed of all the employees who were at risk for a NSI. In 1996 the preventive measures were intensified, so an effect on the NSI incidence was to be expected only from 1996 on. In order to investigate a possible effect, the average incidence of NSI in 1990-95 was compared to the average incidence in 1996-97.
For 1990-1997, a total of 4230 NSI was registered. Possibly as an effect of the intensified prevention campaign from 1996 on, a decrease in the overall NSI-incidence was seen from 33,4 NSI per 100 beds in 1990-95, to 30,1 in 1996-97 (p < 0,01). A decrease from 17,2 to 12,7 NSI per 100 person-years was found (p < 0,0001) among nursing personnel, and from 4,8 to 3,7 NSI per 100 person-years
(statistically not significant) among hotel personnel. Although the study has a number of drawbacks, these results suggest a real effectiveness of the intensified preventive program. It would have resulted in a drop of approximately 67 cases of NSI per year. However, further follow-up is necessary to confirm these trends.

download article
3.226.97.214.